சனி, 19 மே, 2012

ஸ்ரீ லிங்காஷ்டகம்.


ஸ்ரீ லிங்காஷ்டகம்.

ப்ரஹ்ம முராரி ஸுரார்சித லிங்கம்
நிர்மல பாஸித ஸோபித லிங்கம்
ஜன்மஜ துக்க வினாசக லிங்கம்
தத் ப்ரணமாமி சதாசிவ லிங்கம்

தேவ ரிஷி ப்ரவரார்சித லிங்கம்
காம தஹன கருணாகர லிங்கம்
ராவண தர்ப வினாஷன லிங்கம்
தத் ப்ரணமாமி சதாசிவ லிங்கம்

ஸர்வ ஸுகந்த ஸுலேபித லிங்கம்
புத்தி விவர்த்தன காரண லிங்கம்
சித்த சுராசுர வந்தித லிங்கம்
தத் ப்ரணமாமி சதாசிவ லிங்கம்

கனக மஹாமணி பூஷித லிங்கம்
பணிபதி வேஷ்டித ஸோபித லிங்கம்
தக்ஷ ஸுயக்ஞ விநாசன லிங்கம்
தத் ப்ரணமாமி சதாசிவ லிங்கம்

குங்கும சந்தன லேபித லிங்கம்
பங்கஜ ஹார ஸுஸோபித லிங்கம்
ஸஞ்சித பாப விநாசன லிங்கம்
தத் ப்ரணமாமி சதாசிவ லிங்கம்

தேவ கணார்ச்சித ஸேவித லிங்கம்
பாவைர் பக்தி ப்ரவேசக லிங்கம்
தினகர கோடி ப்ரபாகர லிங்கம்
தத் ப்ரணமாமி சதாசிவ லிங்கம்

அஷ்ட தளோபரி வேஷ்டித லிங்கம்
ஸர்வ ஸமுத்பவ காரண லிங்கம்
அஷ்ட தரித்ர விநாசன லிங்கம்
தத் ப்ரணமாமி சதாசிவ லிங்கம்

ஸுரகுரு ஸுரவர பூஜித லிங்கம்
ஸுரவன புஷ்ப சதார்சித லிங்கம்
பராத்பரம் பரமாத்மக லிங்கம்
தத் ப்ரணமாமி சதாசிவ லிங்கம்

லிங்காஷ்டகம் இதம் புண்யம்
யே படேத் சிவ சந்நிதௌ
சிவலோகம் அவாப்நோதி
சிவே ந ஸஹமோததேநாம் பிரயாணம் மேற்கொள்ளும் சமயங்களில், நமக்கு வழியில் எவ்வித ஆபத்துகளும் அண்டாது நம்மைக் காக்கும்,

மார்க்க பந்து ஸ்தோத்திரம்

சம்போ மஹாதேவ தேவ
சிவ சம்போ மஹா தேவ
தேவேச சம்போ
சம்போ மஹாதேவ தேவ

பாலாவநம் ரத்ந கிரீடம்
பாலநேத்ராச்சிஷா தக்த பஞ்சேஷுகீடம்
சூலா ஹதாராதிகூடம்
சுத்தமர்த் தேந்து சூடம் பஜே மார்க்க பந்தும் (சம்போ)

அங்கே விராஜத் புஜங்கம்
அம்பரகங்கா தரங்காபி ராமோத்த மாங்கம்
ஓங்கார வாடீ குரங்கம்
ஸித்தஸம்ஸேவி தாங்க்ரிம் பஜே மார்க்க பந்தும் (சம்போ)

நித்யம் சிதானந்த ரூபம்
நின் ஹுதா சேஷலோகேச வைரி ப்ரதாபம்
கார்த்த ஸ்வரா கேந்த்ர சாபம்
க்ருத்தி வாஸம் பஜே திவ்ய ஸன்மார்க்க பந்தும் (சம்போ)

கந்தர்ப்ப தர்ப்பக்ன மீசம்
காலகண்டம் மஹேசம் மாஹ வ்யோ மஹேசம்
குந்தாபதந்தம் ஹுரேசம்
கோடி சூர்ய ப்ரகாசம் பஜே மார்க்க பந்தும் (சம்போ)

மந்தார பூதேருதாரம்
மந்தார கேந்த்ர ஸாரம்
மஹா கௌர்ய தூரம்
ஸிந்தூர தூரப்ராசரம் ஸிந்து ராஜாதி தீரம் பஜே மார்க்க பந்தும் (சம்போ)

அப்பய்ய யஜ்வேந்த்ர கீதம்
ஸ்தோத்ர ராஜம் படேத்யஸ்து பக்த்யா ப்ரயாணே
தஸ்யார்த்த ஸித்திம் விதத்தே
மார்க மத்யே பயம் சாசு தோஸோ மஹேச; (சம்போ)
ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் அருளிய, ஸ்ரீ அன்னபூர்ணாஷ்டகம்

நித்யாநந்தகரீ வராபயகரீ ஸெளந்தர்ய ரத்னாகரீ
நிர்த்தூதாகில கோரபாவனகரீ ப்ரத்யக்ஷமா ஹேச்வரீ
ப்ராலேயாசல வம்ச பாவனகரீ காசீபுரா தீச்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்ன பூர்ணேச்வரீ

நாநாரத்ன விசித்ரபூஷணகரீ ஹேமாம்பராடம்பரீ
முக்தாஹார விலம்பலமான விலஹத் வ§க்ஷ¡ஜ கும்பாந்தரீ
காச்மீராகரு வாஸிதாரசிகரீ காசீபுராதீச்வரீ
 பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்ன பூர்ணேச்வரீ

யோகா நந்தகரீ ரிபுக்ஷயகரீ தர்மைக நிஷ்ட்டாகரீ
சந்த்ரார்காநல பாஸமான லஹ்ரீ த்ரைலோக்ய ரக்ஷ¡கரீ
ஸர்வைச்வர்யகரீ தப : பலகரீ காசீபுராதீச்வரீ
 பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்ன பூர்ணேச்வரீ

கைலாஸாசலகந்தராலயகரீ கெளரீ ஹ்யுமா சாங்கரீ
கெளமாரீ நிகமார்த்தகோசரகரீ ஹ்யோங்கார பீஜாக்ஷரீ
மோக்ஷத்வார கவாடபாடனகரீ காசீபுராதீச்வரீ
பிக்ஷ¡ம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்ன பூர்ணேச்வரீ

த்ருச்யா த்ருச்ய விபூதிவாஹனகரீ ப்ரஹமாண்ட பாண்டோதரீ
லீலாநாடக ஸுத்ர கேலநகரீ விஜ்ஞான தீபாங்குரீ
ஸ்ரீ விச்வேச மந: ப்ரஸாதனகரீ காசீபுராதீச்வரீ
 பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்ன பூர்ணேச்வரீ

ஆதிக்ஷ¡ந்தஸமஸ் தவர்ணநிகரீ*சம்போஸ்த்ரிபாவகரீ
காச்மீரா த்ரரிபுரேச்வரீ த்ரிநயநீ விச்வேச்வரீ சர்வரீ
ஸ்வர்கத்வார கவாடபாடனகரீ காசீபுராதீச்வரீ
 பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்ன பூர்ணேச்வரீ

உர்வீ ஸர்வஜனேச்வரீ ஜயகரீ மாதா க்ருபாஸாகரீ
வேணீ நீலஸமான குந்தலதரீ நித்யான்ன தானேச்வரீ
ஸர்வானந்தகரீ ஸதாசுபகரீ காசீபுராதீச்வரி
 பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்ன பூர்ணேச்வரீ

தேவீ ஸர்வ விசித்ர ரத்ன ரசிதா தாக்ஷ¡யணீ ஸுந்தரீ
வாமா ஸ்வாது பயோதாரா ப்ரிய ரீ ஸெளபாக்ய மாஹேச்வரீ
பக்தாபீஷ்டகரீ ஸதா சுபகரீ காசீபுராதீச்வரீ
 பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்ன பூர்ணேச்வரீ

சந்த்ரார்காநலகோடிகோடிஸத்ருசீ சந்த்ராம்சு பீம்பாதரீ
சந்த்ரார்கா க்னிஸமானகுண்டலதரீ சந்த்ரார்க வர்ணேச்வரீ
மாலாபுஸ்தக பாசஸாங்குசதரீ காசீபுராதீச்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்ன பூர்ணேச்வரீ

க்ஷத்ர த்ராணகரீ மஹாபயஹரீ மாதா க்ருபாஸாகரீ
ஸர்வானந்தகரீ ஸதாசிவகரீ விச்வேச்வரீ ஸ்ரீதரீ
தக்ஷ¡க்ரந்தகரீ நிராமயகரீ காசீபுராதீச்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்ன பூர்ணேச்வரீ

அன்னபூர்ணே ஸ்தாபூர்ணே சங்கர ப்ராணவல்லபே
ஜ்ஞான வைராக்ய ஸித்யர்த்தம் பிக்ஷ¡ந்தேஹி சபார்வதீ
மாதா ச பார்வதீ தேவீ பிதா தேவோ மஹேச்வர:
பாந்த்தவா : சிவபக்தாச்ச ஸ்வதேசோ புவனத்ரயம்

வெற்றி பெறுவோம்!!!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக