வியாழன், 20 செப்டம்பர், 2012

SAPTHA RISHI ASHTOTHRA SATHA NAAMAAVALI .. சப்தரிஷி அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி

விநாயக சதுர்த்தி தினத்துக்கு மறுநாள் வரும் பஞ்சமி 'ரிஷி பஞ்சமி' என சிறப்பித்துக் கொண்டாடப்படுகிறது. ஸப்த ரிஷிகளான ஸ்ரீகாஸ்யபர், அத்ரி, பரத்வாஜர், விஸ்வாமித்ரர், வசிஷ்டர், கௌதமர், ஜமதக்னி ஆகியோரைத் துதிக்கும் இந்த விரதம் பெண்களால் செய்யப்படுவது. இவ்விரத தினத்தன்று சப்தரிஷிகளைப் பூஜிக்க உகந்த 'சப்தரிஷி அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி'யைக் கீழே கொடுத்திருக்கிறேன். இவ்விரதம் பற்றி மேலும் விவரங்கள் அறிய இங்கு சொடுக்கவும்.
 1. ஓம் ப்ரஹ்ம ரிஷிப்யோ நம:
 2. ஓம் வேதவித்ப்யோ நம:
 3. ஓம் தபஸ்விப்யோ நம:
 4. ஓம் மஹாத்மப்யோ நம:
 5. ஓம் மான்யேப்யோ நம:
 6. ஓம் ப்ரஹ்மச்ர்யரதேப்யோ நம:
 7. ஓம் ஸித்தேப்யோ நம:
 8. ஓம் கர்மடேப்யோ நம:
 9. ஓம் யோகிப்யோ நம:
 10. ஓம் அக்னிஹோத்ர பராயணேப்யோ நம:
 11. ஓம் ஸத்யவ்ரதேப்யோ நம:
 12. ஓம் தர்மாத்மப்யோ நம:
 13. ஓம் நியதாஸுப்யோ நம:
 14. ஓம் ப்ரஹ்மண்யேப்யோ நம:
 15. ஓம் ப்ரஹ்மாஸ்த்ர வித்ப்யோ நம:
 16. ஓம் காயத்ரீ ஸித்தேப்யோ நம:
 17. ஓம் ஸாவீத்ரீ ஸித்தேப்யோ நம:
 18. ஓம் ஸரஸ்வதீ ஸித்தேப்யோ நம:
 19. ஓம் யஜமானப்யோ நம:
 20. ஓம் யாஜகேப்யோ நம:
 21. ஓம் ரித்விக்ப்யோ நம:
 22. ஓம் அத்வர்யுப்யோ நம:
 23. ஓம் யஜ்விப்யோ நம:
 24. ஓம் யஜ்ஞதீக்ஷிதேப்யோ நம:
 25. ஓம் பூதேப்யோ நம:
 26. ஓம் புராதனேப்யோ நம:
 27. ஓம் ஸ்ருஷ்டிகர்த்ருப்யோ நம:
 28. ஓம் ஸ்திதி கர்த்ருப்யோ நம:
 29. ஓம் லய கர்த்ருப்யோ நம:
 30. ஓம் ஜப கர்த்ருப்யோ நம:
 31. ஓம் ப்ரஹ்ம தண்ட தரேப்யோ நம:
 32. ஓம் ப்ரஹ்மசீ'ர்ஷ வித்ப்யோ நம:
 33. ஓம் ப்ரதி ஹர்த்ருப்யோ நம:
 34. ஓம் உத்காத்ருப்யோ நம:
 35. ஓம் தர்மப்ரவர்த்தகேப்யோ நம:
 36. ஓம் ஆசார ப்ரவர்த்த கேப்யோ நம:
 37. ஓம் ஸம்ப்ரதாய ப்ரவர்த்கேப்யோ நம:
 38. ஓம் அனுசா' ஸித்ருப்யோ நம:
 39. ஓம் வேதவேதாந்த பாரகேப்யோ நம:
 40. ஓம் வேதாங்க ப்ரசாரகேப்யோ நம:
 41. ஓம் லோக சி'க்ஷகேப்யோ நம:
 42. ஓம் சா'பானுக்ரஹ ச'க்தேப்யோ நம:
 43. ஓம் ஸ்வதந்த்ர ச'க்திமத்ப்யோ நம:
 44. ஓம் ஸ்வாதீன சித்தேப்யோ நம:
 45. ஓம் ஸ்வரூப ஸுகேப்யோ நம:
 46. ஓம் ப்ரவ்ருத்திதர்ம பாலகேப்யோ நம:
 47. ஓம் நிவ்ருத்திதர்ம கர்சி'ப்யோ நம:
 48. ஓம் பகவத் ப்ரஸாதிப்யோ நம:
 49. ஓம் தேவ குருப்யோ நம:
 50. ஓம் லோக குருப்யோ நம:
 51. ஓம் ஸர்வ வந்த்யேப்யோ நம:
 52. ஓம் ஸர்வ பூஜ்யேப்யோ நம:
 53. ஓம் க்ருஹிப்யோ நம:
 54. ஓம் ஸூத்ரக்ருத்ப்யோ நம:
 55. ஓம் பாஷ்யக்ருத்ப்யோ நம:
 56. ஓம் மஹிமாஸித்தேப்யோ நம:
 57. ஓம் ஜ்ஞானஸித்தேப்யோ நம:
 58. ஓம் நிர்துஷ்டேப்யோ நம:
 59. ஓம் ச'மதனேப்யோ நம:
 60. ஓம் தபோ தனேப்யோ நம:
 61. ஓம் ஹோத்ருப்யோ நம:
 62. ஓம் ப்ரஸ்தோத்ருப்யோ நம:
 63. ஓம் அணிமாஸித்தேப்யோ நம:
 64. ஓம் ஜீவன் முக்தேப்யோ நம:
 65. ஓம் சி'வபூஜா ரதேப்யோ நம:
 66. ஓம் வ்ரதிப்யோ நம:
 67. ஓம் முனிமுக்யேப்யோ நம:
 68. ஓம் ஜிதேந்த்ரியேப்யோ நம:
 69. ஓம் சா'ந்தேப்யோ நம:
 70. ஓம் தாந்தேப்யோ நம:
 71. ஓம் திதிக்ஷூப்யோ நம:
 72. ஓம் உபரதேப்யோ நம:
 73. ஓம் ச்'ரத்தாளுப்யோ நம:
 74. ஓம் விஷ்ணு பக்தேப்யோ நம:
 75. ஓம் விவேகிப்யோ நம:
 76. ஓம் விஜ்ஞேப்யோ நம:
 77. ஓம் ப்ரஹ்மிஷ்டேப்யோ நம:
 78. ஓம் பகவத்ப்யோ நம:
 79. ஓம் பஸ்ம தாரிப்யோ நம:
 80. ஓம் ருத்ராக்ஷ தாரிப்யோ நம:
 81. ஓம் ஸ்நாயிப்யோ நம:
 82. ஓம் தீர்த்தேப்யோ நம:
 83. ஓம் சு'த்தேப்யோ நம:
 84. ஓம் ஆஸ்திகேப்யோ நம:
 85. ஓம் விப்ரேப்யோ நம:
 86. ஓம் த்விஜேப்யோ நம:
 87. ஓம் ப்ரஹ்மப்யோ நம:
 88. ஓம் உபவீதிப்யோ நம:
 89. ஓம் மேதாவிப்யோ நம:
 90. ஓம் பவித்ர பாணிப்யோ நம:
 91. ஓம் தபச்' ச'க்தேப்யோ நம:
 92. ஓம் மந்த்ரமூர்த்திப்யோ நம:
 93. ஓம் அஷ்டாங்க   - யோகிப்யோ நம:
 94. ஓம் வல்கலாஜின - தாரிப்யோ நம:
 95. ஓம் ஸுமுகேப்யோ நம:
 96. ஓம் ப்ரம்ஹ நிஷ்டேப்யோ நம:
 97. ஓம் ஜடிலேப்யோ நம:
 98. ஓம் கமண்டலுதாரிப்யோ நம:
 99. ஓம் ஸபத்னீகேப்யோ நம:
 100. ஓம் ஸாங்கேப்யோ நம:
 101. ஓம் ஸம்ஸ்ருதேப்யோ நம:
 102. ஓம் ஸத்க்ருதேப்யோ நம:
 103. ஓம் ஸுக்ருதிப்யோ நம:
 104. ஓம் வேதவேத்யேப்யோ நம:
 105. ஓம் ஸ்ம்ருதி கர்த்ருப்யோ நம:
 106. ஓம் ஸ்ரீ கச்'யபாதி ஸர்வ மஹிர்ஷிப்யோ நம:
 107. ஓம் அருந்தத்யாதி ஸர்வரிஷி பத்னீப்யோ நம:
 108. ஓம் அருந்ததீ ஸஹித கச்'யபாதி ஸப்தரிஷிப்யோ நம:| நாநாவித பரிமள பத்ர புஷ்பாணி ஸ‌மர்ப்பயாமி||

சப்த ரிஷிகளைப் பூஜித்து 

வெற்றி பெறுவோம்!!!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக